Beneficiari privati

Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

 

BENEFICIARI:

• microîntreprinderile care au fost înființate înainte de 01.01.2014.

• incubatoare și acceleratoarele de afaceri din mediul urban și rural

SPRIJIN NERAMBURSABIL:

25.000 - 200.000 Euro/proiect

 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

 

SubMăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole

 

BENEFICIARI:

• Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

• Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

• pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

• pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;

– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

 

SubMăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole

 

BENEFICIARI:

• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare, care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

• Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

• Ferme mici:

 intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 100.000 euro pentru achiziții simple;

- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

• Ferme medii :

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

 

• Ferme mari:

 - intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).        

 

• Forme asociative :

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;

- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole

 

BENEFICIARI:

• Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

• Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

• 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative

• 40% pentru alte întreprinderi

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

 

SubMăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

 

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:

• Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;

• Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

• Întreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare);

• Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

– 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

–1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

 

SubMăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

BENEFICIARII:

• Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole

• Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 -  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare

 -  25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

 

SubMăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale

 

BENEFICIARI:

• Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

• Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

• va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.

• va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

 

SubMăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă:

• se acordă în două tranșe astfel::

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

 

SubMăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

 

BENEFICIARI:

• Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;

• Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;

• Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

 

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului

• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali

• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

 

SubMăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

 

BENEFICIARI:

• deţinătorii publici și privați de teren agricol şi neagricol și formele asociative ale acestora

Finanțare nerambursabilă: 100%

 

SubMăsura 9a -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

 

BENEFICIARI:

•  Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului;

 

•  Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an

 

 

Valori si misiune

Integritate profesionala si respect pentru client.
Promovarea identitatii culturale si a valorilor autentice.
Pasiune si profesionalism in fiecare proiect.

ECHIPA AEDILIS PROIECT

FLORUȚ FLORIN DAN

director general

FAUR CAMELIA

director tehnic

CIOLTEA IOHANA

arhitect

KRISZTINA MOIS

Arhitect

vezi toata echipa companiei