Beneficiari publici

Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

 

3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor

3.1.a Eficienta energetica a cladirilor publice:

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 25.000.000 euro

3.1.b Eficienta energetica a cladirilor rezidentiale:

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 5.000.000 euro

3.1.c Investitii in iluminatul public:

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 5.000.000 euro

3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor

                   Valoare minima eligibila: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila:  5.000.000 euro pentru orase si municipii sub 20.000 locuitori, 10.000.000 euro pentru municipii peste 20.00 locuitori, 20.000.000 euro pentru Municiipile Tulcea si Bucuresti

 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

 

4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 20.000.000 euro

4.2. Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate( inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 5.000.000 euro

4.3. Oferirea de sprijin pentru regenerarea frizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate di regiunile urbane si rurale

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 5.000.000 euro

4.4. Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 7.000.000 euro

 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

 

5.1. Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 5.000.000 euro

In cazul obiectivelor de patrimoniu inscrise pe lista UNESCO valoarea maxima eligibila

este de 10.000.000 euro.

5.2. Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate( inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 5.000.000 euro

 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

 

6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multi modale

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 1.000.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 50.000.000 euro*

*cu exceptia proiectelor realizate in parteneriat pe teritoriul mai multor judete unde valoaarea maxima eligibila este de 69,5 mil. Euro

 

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

 

7.1. Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice

                  Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                  Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 5.000.000 euro

 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

 

8.1. Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile  institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 17.000.000 euro

 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

 

9.1. Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 5.000.000 euro

 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

 

10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

                   Valoare minima eligibila a cererii de finantare: 100.000 euro

                   Valoare maxima eligibila a cererii de finantare: 17.000.000 euro

 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

 

SubMăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.3:

· sM4.3 - IRIGATII:

· Modernizarea infrastructurii de irigații.

· sM4.3 - AGRICOL:

· Cresterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole;

· Modernizarea şi adaptarea căilor de acces;

· Asigurarea unei bune aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.

· sM4.3 - SILVIC:

· Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier.

 

BENEFICIARII:

· sM4.3 - IRIGATII:

· Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.

· sM4.3 - AGRICOL:

· Unități Administrativ Teritoriale şi/ sau Asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare.

· sM4.3 - SILVIC:

· Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;

· Unități Administrativ Teritoriale și/ sau Asociații ale acestora, proprietari de pădure;

· Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

· sM4.3 - IRIGAȚII - rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP);

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).

· sM4.3 - AGRICOL -  rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi

– 1.000.000 Euro/ proiect.

· sM4.3 - SILVIC -  rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi:

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere.

 

SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

 

BENEFICIARII:

· Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

· ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school);

 

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:

· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEneratoare de venit și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);

– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;

– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro

SubMăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

 

BENEFICIARII:

· ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

· Unități de cult conform legislației în vigoare;

· Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

· Comunele conform legislației în vigoare;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de venit, dar nu va depăși 500.000 euro;

· 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de venit, dar nu va depăși 200.000 euro;

 

 

Valori si misiune

Integritate profesionala si respect pentru client.
Promovarea identitatii culturale si a valorilor autentice.
Pasiune si profesionalism in fiecare proiect.

ECHIPA AEDILIS PROIECT

FLORUȚ FLORIN DAN

director general

FAUR CAMELIA

director tehnic

CIOLTEA IOHANA

arhitect

KRISZTINA MOIS

Arhitect

vezi toata echipa companiei